Pravila

PRAVILA ZA LAŠKO OBČINSKO LIGO V FUTSALU

Na podlagi sklepa 8. točke skupščine Športnega društva Rečica, z dne 25. 2. 2024 se potrdi

1. Prostori in površine, na katerih veljajo pravila za Laško občinsko ligo v futsalu
1.1 Pravila veljajo na:
– vseh tekmah Laške občinske lige v futsalu (v nadaljevanju občinske lige).
– asfaltnem nogometnem igrišču in vseh ostalih površinah, ki se nahajajo ob asfaltnem igrišču.
– v smiselnem času pred, med in po tekmi.

2. Splošna pravila
2.1 Za pravila se smiselno uporabljajo določbe pravilnika NZS, sprejetega dne 30. 8. 2011 in vseh dopolnilih sprejetih po tem datumu (vključno z pravilom o igri z vratarjem).
2.2 Občinska liga poteka pod okriljem Športnega društva Rečica.
2.3 Športno društvo Rečica poskrbi za osnovna sredstva potrebna za organizacijo Občinske lige Laško.
2.4 Vodja lige poskrbi za organizacijo prve in druge občinske lige Laško in za objavo rezultatov.
2.5 Občinska liga poteka na igrišču za mali nogomet, pri Osnovni šoli Primoţa Trubarja Laško.
2.6 Igralci igrajo na lastno odgovornost. Liga je organizirana v rekreativne namene.
2.7 Tekmovalno leto občinske lige poteka v času pomlad-jesen.
2.8 Igralni čas ligaškega tekmovanja znaša 2 x 20 minut in dvominutnim premorom med polčasom. Igralni čas pokalnega tekmovanja znaša minimalno 2 x 10 minut.
2.9 Vsaka ekipa ima pravico do enega time-outa na tekmo.
2.10 Igra se z žogo, ki jo zagotovi vodja lige. Žoga je malo odbojna, velikost 4.
2.11 Razsvetljava se ugasne 10 minut po zadnji tekmi.
2.12 Prijavnina poravnana za udeležbo na občinski ligi Laško se ne vrača.

3. Pogoji nastopanja na tekmi
3.1 Ekipa se lahko prijavi v občinsko ligo, če je do datuma določenega za žreb, poravnala prijavnino za ligo.
3.2 Na tekmi nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo pravico nastopa iz točke 3.4 tega člena.
3.3 Igralec mora biti za nastopanje v ligi star najmanj 14 Let.
3.4 Za pravico nastopa se šteje, da igralec izpolnjuje pogoje tako, da je prijavljen na zapisnik, v časovno določenem roku in da nima prepovedi igranja zaradi disciplinskih odločitev ali kartonov.
3.5 Tekma se lahko začne, ko ima eden od klubov na igrišču najmanj 4 (3+1) igralcev, ki imajo pravico nastopa. Če je število katere od ekip manjše od štiri, ekipa nima pravico igrati tekmo. Sodnik ob uri predvideni za tekmo, takšno tekmo konča brez boja. Takšni ekipi se odvzame ena točka in tekmo registrira z rezultatom 0:3 (b.b.- brez boja). Ekipa, ki svojo odsotnost najavi vodji lige, vsaj pet dni pred pričetkom kritične tekme, mora do naslednjega kola vodji lige ali zapisnikarju poravnati znesek 10 Eur. V primeru ne najave svoje odsotnosti, do navedenega dneva, pa 20 Eur. V kolikor kakšna ekipa manjka več kot trikrat, se takšna ekipa izključi iz tekmovanja. V kolikor je takšna ekipa odigrala vsaj spomladanski del tekem, se točke odigrane z izključeno ekipo ne brišejo, v nasprotnem primeru se brišejo vse točke odigrane s takšno ekipo.
3.6 Če med tekmo, eden od klubov ostane (kartoni, poškodbe), z manj kot tremi igralci, je sodnik dolžan prekiniti igro. V zvezi tega se smiselno uporabljajo določbe 14. člena NZS.
3.7 Število menjav je neomejeno. Menjave lahko potekajo le v označenem prostoru, na sredini igrišča.
3.8 Majice morajo biti enako barvne in enako krojne. V kolikor katera od ekip ne zadostuje pogojem iz te točke, je dolžna uporabljati markirane majice. V nasprotnem primeru sodnik takšno tekmo, ob uri predvideni za pričetek tekme, konča brez boja, v korist nasprotnika in odvzemom ene točke. V primeru, da nobena od ekip ne zadostuje pogojem, obe ekipe nosita markirane majice.
3.9 Dresi morajo biti takšne barve, da se kluba razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in sodnika. V kolikor se barve klubov ne razlikujeta, nosi markirane majice prvo pisana ekipa na zapisniku.
3.10 Hlače igralcev morajo biti obvezno kratke. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah.
3.11 Če se pri ugotavljanju istovetnosti pojavi dvom o identiteti igralca, lahko zapisnikar zahteva osebni dokument, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti identiteto. Izjemoma je možno identiteto igralca potrditi kasneje. Takšna situacija se navede v zapisnik.
3.12 Tekem ni dovoljeno prestavljati. Edina možnost za prestavitev tekme je mogoča samo znotraj tekmovalnega dne. Vodja takšne ekipe se je dolžan
samostojno dogovoriti z vodjo nasprotne ekipe in še z vodjema obeh ekip, s katerim se želi dogovoriti za prestavitev tekme, znotraj tekmovalnega časa. Tekma se prestavi, če se strinjajo vsi trije vpleteni vodje ekip. Takšno prestavitev lahko odobri le vodja lige in jo je potrebno opraviti vsaj 24 ur pred takšno tekmo.
3.13 Vodja ekipe katere igralec je uničil ali izgubil igralno žogo, do naslednjega kola, poravna zapisnikarju ali vodji ekipe znesek 40 Evrov za novo žogo. V kolikor se ta določba ne spoštuje, se takšni ekipi prepove igranje, do plačila omenjenega zneska. Sodnik takšno tekmo konča brez boja, v korist nasprotnika in z odvzemom ene točke.

4. Prijavljanje igralcev
4.1 Časovni rok prijave igralcev so sledeči: Pred ligo mora vodja ekipe prijaviti vsaj 8 igralcev (zaradi urejanje zapisnikov in spletnih evidenc). V eni sezoni je mogoče prijaviti največ 18 igralcev! Ob koncu spomladanskega dela lahko izbrišete pet prijavljenih igralcev. 
4.2 Med ligo ni več dovoljeno prijavljati novih igralcev.
4.3 Prestop iz enega v drug klub je mogoč zgolj med spomladanskim in jesenskim delom sezone.    V tem primeru je vodja kluba dolžan takšnega igralca prijaviti v nov klub in odjaviti iz prejšnjega kluba.
4.4 Omejitve glede števila tujcev ni.
4.5 Prijava igralca je možna samo v eni ligi (prvi ali drugi).

5. Disciplinske zadeve
5.1 O disciplinskih zadevah odloča vodja lige, v posvetovanju z vpletenim sodnikom in zapisnikarjem. O ukrepih vodja lige odloči do naslednjega kola in obvešča vodjo ekipe igralca, na katerega se nanaša disciplinska zadeva.
5.2 Sodnik ali zapisnikar zadeve disciplinske narave zabeleži na zapisnik, najkasneje v enem tednu po takšni zadevi.
5.3 Sodnik lahko prekine tekmo za toliko časa dokler se oseba, ki se vede na nedostojen način, ne odstrani iz območja igrišča ali dokler ne preneha s takšnim obnašanjem.
5.4 Vodja lige se obvezuje, da igralca, ki ponavlja kršitve hujše disciplinske narave (napad, ponavljajoče se nedostojno vedenje) trajno izključi iz tekmovanja nogometne občinske lige Laško.
5.5 Če vodja lige ugotovi, da je na tekmi nastopil igralec, ki ne izpolnjuje pogojev za igranje (igralec, ki ni prijavljen, ali je prijavljen za dva kluba, ali ima prepoved igranja zaradi kartonov ali drugih zadev disciplinske narave), se
takšnega igralca izključi iz nadaljnjega tekmovanja, tekma se registrira O:3 v korist nasprotnika. Čas trajanja izključitve je odvisen od narave kršitve in traja do roka, ki ga postavi vodja lige.
5.6 Igralec, ki prejme pet rumenih kartonov dobi prepoved igranja ene tekme in nato po vsakem prejetem rumenem kartonu dobi tekmo prepovedi igranja.  Kazni za nešportno vedenje so sledeče:
 Posredni rdeči karton (dva rumena kartona na eni tekmi)- ena tekma prepovedi.
 Direktni rdeči karton (roka)- ena tekma prepovedi.
 Direktni rdeči karton- najmanj ena tekma prepovedi.
 Direktni rdeči karton (nešportno vedenje, kršitve navezujoče se na disciplinske zadeve)- najmanj dve tekmi prepovedi igranja.
Fizični ali prekomerni verbalni napad, kontinuirano žaljenje sodnika, gledalca, zapisnikarja, igralca, soigralca, navijača, vodjo lige ali kogarkoli drugega pomeni najmanj eno sezono prepovedi igranja (SUSPENZ).
V primeru nešportnega obnašanje več kot enega člana ekipe je lahko kaznovana celotna ekipa z najmanj eno sezono prepovedi igranja (SUSPENZ).

6. Sistem tekmovanja
6.1 Sistem tekmovanja se določi z datumom določenim za žreb ekip in je odvisen od števila prijavljenih ekip.
6.2 Točke iz spomladanskega dela sezone se prenesejo v jesenski del sezone
6.3 Za rezultate tekem in ugotavljanje uvrstitve s smiselno uporabljajo določbe Pravilnika za Futsal, omenjenega v točki 2.1 teh pravil.

7. Skrb za red in čistočo
7.1 Vsi udeleženci občinske lige so dolžni skrbeti za red in čistočo na območju določeno pod točko 1 teh pravil.
7.2 Vsak uporabnik igrišča je dolžan poskrbeti, da so površine in rekviziti po uporabi predani nepoškodovani oziroma v takšnem stanju, kot so bili prejeti. Vsak uporabnik igrišča je dolžan pospraviti embalažo za sabo. Vodja lige lahko vodjo ekipe opozori na nespoštovanje teh določil.
7.3 V kolikor se povzroči škoda na objektih ali rekvizitih je vodja ekipe, katere igralec je povzročil škodo, do naslednjega kroga dolžan škodo poravnati. V nasprotnem primeru lahko vodja lige kaznuje takšno ekipo s prepovedjo igranja.
7.4 V kolikor se vodja lige in uporabnik ne sporazumeta o škodi, o tem odloča pristojno sodišče.

8. Obveznosti vodje lige
8.1 Zagotovi zapisnikarja, ki vodi zapisnike, skrbi za semafor, poskrbi za razsvetljavo in žoge za igranje.
8.2 Zagotovi objavo podatkov tekmovanja na Facebook internetni strani (skupina Futsal Laško).
8.3 Pred začetkom sezone zagotovi javni žreb (v kolikor je potreben), predstavitev sistema in pravil igranja, ki se ga lahko udeležijo vse vodje ekip.
8.4 Zagotovi pokalno tekmovanje.
8.5 Zagotovi nagrade v obliki pokalov za prva tri mesta, naj igralca po izboru vodij ekip, naj strelca in naj vratarja.
8.6 Organizira družabni zaključek tekmovanja.
Sprejeto na Skupščini, 25. 2. 2024
Predsednik Športnega društva Rečica Bojan Šipek

 

Vodja Lige
Goran Lokošek